Ang Belize sa ilalim ng Quarantine: Order ng Gobyerno para sa Buong Bansa

Ang Belize sa ilalim ng Quarantine: Order ng Gobyerno para sa Buong Bansa
Belize Under Quarantine - nakalarawan ang larawan ay ang dakilang asul na butas

Ang Pamahalaan ng Belize, bilang tugon sa COVID-19 na krisis, at sa pagsisikap na mapagaan ang mga negatibong epekto na maaaring magresulta mula sa isang potensyal na pagkalat ng komunidad ng nakamamatay na virus na naisabatas ng Statutory Instrumento Bilang 38 ng 2020 noong Marso 25, 2020 na naglalagay ng Believe sa ilalim ng kuwarentenas.

Ang Kautusang ito na ginawa ng Quarantine Authority ng Belize, sa pagpapatupad ng mga kapangyarihang ipinagkaloob dito ng seksyon 6 ng Quarantine Act, Kabanata 41 ng Substantive Laws ng Belize, Revised Edition 2011, ay nagbabalangkas ng isang hanay ng agarang mga hakbang na ipatutupad ng Ang gobyerno na itinuturing na kinakailangan upang mapangalagaan ang kalusugan ng publiko at maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Ang Kautusang ito ay nalalapat sa bansa ng Belize maliban sa Ambergris Caye, na pinamamahalaan ng Mga Regulasyon ng Belize Constitution (Emergency Powers) (Ambergris Caye), 2020, na ipinagkaloob subalit sa pagtatapos ng panahon ng kagipitan alinsunod sa Proklamasyon na nagdedeklara ng isang estado ng pang-emergency na pang-emergency sa Ambergris Caye, ang Kautusang ito ay nalalapat sa buong bansa ng Belize.

Ang mga hakbang na ito, na tinutukoy sa pangkalahatan bilang ORDONG QUARANTINE (COVID 19 EMERGENCY MEASURES), kasama sa 2020 ang mga sumusunod:

 1. Limitasyon ng mga pagtitipon ng sampung tao o mas mababa pa

Napapailalim sa mga probisyon ng Kautusang ito, walang sinoman ang dapat magtipon sa bilang ng higit sa sampung tao nang sabay-sabay, saanman sa Belize, maging sa anumang pampublikong lugar, pampublikong puwang o sa pribadong pag-aari na ipinagkaloob na ang pagtitipon ng sampu o higit pang mga tao nang pribado pinapayagan ang pag-aari kung saan ang mga tao ay residente ng pag-aari na iyon. Maliban sa mga residente ng pribadong pag-aari, ang mga tao sa isang pagtitipon ng sampung tao o mas mababa ay dapat mapanatili ang distansya na hindi kukulangin sa tatlong talampakan sa pagitan ng bawat tao.

Paglayo sa panlipunan: Para sa mga layunin ng Order na ito, ang bawat tao ay dapat magsanay ng panlayo na paglayo.

 1. transportasyon
 • Sa kabila ng paghihigpit at limitasyon sa pagtitipon ng publiko, ang pagkakaloob ng pampublikong transportasyon sa pamamagitan ng bus ay limitado sa kakayahang umupo ng bus.
 • Ang bawat operator ng bus na makarating sa isang terminal sa Belize ay dapat iparada ang bus, utusan ang mga pasahero na bumaba at pangasiwaan ang sanitisasyon ng bus ng mga tauhan na nasa lugar sa terminal.
 • Bago sumakay sa anumang bus sa isang terminal, ang bawat pasahero ay maghuhugas at maglinis ng kanyang mga kamay sa ginhawa na ibinigay sa terminal.
 1. Pagsasara ng mga negosyo

Ang mga sumusunod na establisimiyento ay magsasara hanggang sa karagdagang abiso¬–

 • mga casino at gaming establishments;
 • spa, mga salon na pampaganda at mga barber shop;
 • gymnasium (gym), mga sporting complex;
 • mga discohan, bar, rum shop at night club;
 • restawran, saloon, kainan, at iba pang katulad na mga establisimiyento, na ibinigay na ang mga restawran, saloon diner at iba pang katulad na mga establisimiyento ay maaaring gumana upang mag-alok na maglabas lamang ng mga serbisyo;
 • anumang iba pang establisyimento o itinalaga ng Quarantine Authority sa pamamagitan ng Notice na inilathala sa Gazette.
 1. Mga protokol na pang-distansya ng lipunan

Ang bawat pagtatatag ng negosyo na pinapayagan sa ilalim ng Kautusang ito upang mapatakbo ay dapat¬:

 • siguraduhin na ang lahat ng mga customer at tauhan mapanatili ang pisikal na distansya ng hindi kukulangin sa tatlong talampakan (3ft.) sa o labas ng kanilang negosyo;
 • tukuyin ang bilang ng mga tao na maaaring pahintulutan sa pagtatatag sa anumang oras;
 • sa loob ng dalawampu't apat na oras ng pagsisimula ng Order na ito, maglagay ng mga marka ng distansya na may tatlong talampakan ang layo, na nagpapahiwatig kung saan dapat tumayo ang bawat customer sa isang linya sa isang check out point;
 • sa loob ng dalawampu't apat na oras ng pagsisimula ng Order na ito, maglagay ng mga marka ng distansya na may tatlong talampakan ang layo sa labas ng establisimiyento, na nagpapahiwatig kung saan dapat tumayo ang mga customer habang naghihintay na pumasok sa establisimiyento.
 1. Paghihigpit sa mga aktibidad sa lipunan

Walang taong dapat mag-host o dumalo–

 • isang pribadong partido na kasama ang sinumang tao mula sa labas ng agarang sambahayan ng naninirahan sa bahay;
 • isang pang-libangan o mapagkumpitensyang pampalakasan na kaganapan;
 • isang kasal na nagho-host ng sampu o higit pang mga tao maliban sa ikakasal, ikakasal, opisyal na mga saksi at ang opisyal ng kasal;
 • isang salu-salo, bola o pagtanggap;
 • anumang kaganapan sa lipunan;
 • anumang iba pang seremonya ng pagsamba sa publiko sa anumang pasilidad o pampublikong lugar na nagsasangkot ng pakikilahok ng sinumang miyembro ng pangkalahatang publiko o isang kongregasyon;
 • isang libing, maliban sa sampung miyembro ng malapit na pamilya at hindi bababa sa isang opisyal at mahahalagang kawani ng mortuary; o
 • isang pagpupulong ng isang kapatiran sa kapatiran, pribado o panlipunang club o samahang sibiko o samahan.
 1. Pagsasara ng mga merkado at iba pang mga pampublikong lugar

Sa interes ng kalusugan at kaligtasan ng publiko, ang Quarantine Authority ay maaaring sa pamamagitan ng Paunawa na nai-publish sa Gazette, ideklara ang pagsasara ng anumang merkado o iba pang pampublikong lugar.

 1. Pag-uulat ng hinihinalang COVID 19 sa Ministry of Health

Ang isang tao na nagkakaroon ng mga sintomas na tulad ng trangkaso at makatuwirang hinala na siya ay maaaring makipag-ugnay sa isang taong naglakbay sa isang bansa na apektado ng COVID 19 o nahawahan ng COVID 19¬

 • ay agad na ipapaalam sa Ministri na may responsibilidad para sa kalusugan; at
 • pumunta sa pag-iisa sa sarili alinsunod sa mga alituntunin ng Ministri na responsable para sa kalusugan.
 • Ang bawat tao, sa pagpasok sa Belize mula sa anumang port of entry, ay dapat (1) agad na ipaalam sa Ministri na may responsibilidad para sa kalusugan ng kanilang pagpasok sa Belize; at (2) humiwalay sa sarili alinsunod sa mga alituntunin ng Ministri na may responsibilidad para sa kalusugan.
 1. Ang mga nagpapatrabaho ay magbibigay pahintulot
 • Ang isang tagapag-empleyo ay magkakaroon ng tungkulin kung nasiyahan na ang isang empleyado ay nakapaglabas ng mga tungkulin ng empleyado mula sa lugar ng tirahan ng empleyado, upang bigyan ang permiso ng empleyado na gawin ito nang hindi nagpataw ng anumang masamang epekto sa empleyado tungkol dito.
 • Ang isang empleyado na ang nakatalagang gawain ay maaari lamang maalis sa lugar ng trabaho ay kinakailangan na dumalo para sa trabaho sa lugar na iyon maliban kung pinahintulutan ng employer bilang bahagi ng mga hakbang ng employer upang labanan ang peligro ng paghahatid ng COVID 19 sa lugar ng trabaho Ang pagbibigay ng pahintulot sa isang empleyado sa ilalim ng talatang ito ay hindi dapat mabibilang laban sa mga karapatan sa pag-iwan ng empleyado na iyon maliban kung sumang-ayon sa pagitan ng employer at ng empleyado.
 1. Pagkakasala at Parusa

Ang isang tao na lumalabag o nag-uudyok sa isang tao na labagin ang anumang probisyon ng Kautusang ito, ay gumawa ng isang pagkakasala at mananagot sa buod na paghatol sa isang multa na isang libong dolyar o sa pagkabilanggo ng anim na buwan o sa parehong multa at pagkabilanggo.

 1. Tagal ng order

Ang Order ay may bisa hanggang sa bawiin ng Quarantine Authority.

Sinumang mayroong mga katanungan tungkol sa Kautusang ito, maaaring makipag-ugnay sa Ministry of Health sa Belmopan sa 0-800-MOH-Care, o bisitahin ang covid19.bz para sa karagdagang impormasyon.

I-print Friendly, PDF at Email

Kaugnay na Balita