Mag-click dito kung ito ang iyong press release!

Ang Bakuna ng J&J COVID Booster Ngayon ay Nakakakuha ng Green Light

Sinulat ni editor

Inihayag ng Johnson & Johnson na ang US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), ay inirekomenda ang bakunang COVID-19 bilang isang tagasunod para sa lahat ng karapat-dapat na indibidwal na makatanggap ng isang awtorisadong bakuna sa COVID-19.

I-print Friendly, PDF at Email

           

"Sinusuportahan ng rekomendasyon ngayon ang paggamit ng bakunang Johnson & Johnson COVID-19 bilang isang tagasunod para sa mga karapat-dapat na indibidwal sa US anuman ang aling bakuna na una nilang natanggap," sabi ni Paul Stoffels, MD, Bise Tagapangulo ng Executive Committee at Chief Scientific Officer sa Johnson at Johnson. "Ang bakuna sa Johnson & Johnson ay nagbigay ng proteksyon sa 94 porsyento sa US laban sa COVID-19 nang ibigay bilang isang tagasunod kasunod ng isang-shot na bakunang Johnson & Johnson, at dahil sa natatanging mekanismo ng pagkilos, nag-aalok ng pangmatagalang, matibay na proteksyon. Nanatili kaming tiwala sa benefit na ibibigay nito sa milyun-milyon sa buong mundo. "

Ang bakunang Johnson & Johnson COVID-19 ay inirekomenda bilang isang tagasunod para sa mga may sapat na gulang na 18 at mas matanda pa na tumanggap ng bakunang Johnson at Johnson na may isang pagbaril kahit dalawang buwan na ang nakalilipas. Ang isang dosis ng booster ng bakuna ng Johnson & Johnson COVID-19 ay inirerekomenda din para sa mga karapat-dapat na mga nasa hustong gulang na hindi bababa sa anim na buwan kasunod ng pangalawang dosis ng isang awtorisadong bakuna sa mRNA.

Ang rekomendasyon ng ACIP ay naipasa sa Direktor ng CDC at ng US Department of Health and Human Services (HHS) para sa pagsusuri at pag-ampon.

Ang bakuna ng COVID-19 na solong dosis ng Kumpanya ay nakatanggap ng Pahintulot sa Paggamit ng Emergency sa FDA para sa mga nasa hustong gulang na 18 taong gulang pataas noong Pebrero 27, 2021. Noong Oktubre 20, 2021, pinahintulutan ng FDA para sa emerhensiyang paggamit ng isang booster shot ng bakuna ng Johnson & Johnson COVID-19 para sa mga nasa hustong gulang na may edad 18 at mas matanda kahit dalawang buwan kasunod sa pangunahing pagbabakuna sa bakuna na solong dosis ng Kumpanya.

Awtorisadong Paggamit

Ang Janssen COVID-19 Vaccine ay pinahintulutan para magamit sa ilalim ng Emergency Use Authorization (EUA) para sa aktibong pagbabakuna upang maiwasan ang Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) na sanhi ng matinding acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) upang magbigay:

• Pangunahing pamumuhay ng pagbabakuna para sa Bakuna sa Janssen COVID-19 ay isang solong dosis (0.5 ML) na ibinibigay sa mga indibidwal na 18 taong gulang pataas.

• Ang isang solong dosis ng Janssen COVID-19 Vaccine booster (0.5 mL) ay maaaring maibigay nang hindi bababa sa 2 buwan pagkatapos ng pangunahing pagbabakuna sa mga indibidwal na 18 taong gulang pataas.

• Ang isang solong dosis ng booster ng Bakuna sa Janssen COVID-19 (0.5 mL) ay maaaring ibigay bilang isang heterologous booster dosis kasunod ng pagkumpleto ng pangunahing pagbakuna sa isa pang awtorisado o naaprubahang bakuna sa COVID-19. Ang (mga) karapat-dapat na populasyon at agwat ng dosing para sa heterologous booster dosis ay kapareho ng mga pinahintulutan para sa isang dosis ng booster ng bakuna na ginamit para sa pangunahing pagbabakuna.

MAHALAGA IMPORMASYON SA KALIGTASAN

ANO ANG DAPAT SABIHIN MO SA INYONG PAGBIBIGAY NG BAKSINO BAGO KAYONG MAKUHA ANG JANSSEN COVID-19 VACCINE?

Sabihin sa tagapagbigay ng bakuna tungkol sa lahat ng iyong mga kondisyong medikal, kabilang ang kung ikaw:

• mayroong anumang mga alerdyi

• May lagnat

• mayroong isang karamdaman sa pagdurugo o mas payat sa dugo

• ay immunocompromised o nasa gamot na nakakaapekto sa iyong immune system

• buntis o plano na magbuntis

• nagpapasuso

• nakatanggap ng isa pang bakuna sa COVID-19

• kailanman ay nahimatay na kasama ng isang iniksyon

SINO ANG HINDI DAPAT MAKUHA ANG JANSSEN COVID-19 VACCINE?

Hindi ka dapat makakuha ng Bakuna sa Janssen COVID-19 kung ikaw:

• nagkaroon ng matinding reaksyon ng alerdyi pagkatapos ng nakaraang dosis ng bakunang ito

• nagkaroon ng matinding reaksiyong alerdyi sa anumang sangkap ng bakunang ito.

PAANO NABIGYAN ANG JANSSEN COVID-19 VACCINE?

Ang Janssen COVID-19 Vaccine ay ibibigay sa iyo bilang isang iniksyon sa kalamnan. 

Pangunahing Bakuna: Ang Bakuna sa Janssen COVID-19 ay ibinibigay bilang isang solong dosis.

Dosis ng Booster:

• Ang isang solong dosis ng booster ng Bakuna sa Janssen COVID-19 ay maaaring maibigay nang hindi bababa sa dalawang buwan pagkatapos ng pangunahing pagbakuna sa Bakuna sa Janssen COVID-19.

• Ang isang solong dosis ng booster ng Bakuna sa Janssen COVID-19 ay maaaring ibigay sa mga karapat-dapat na indibidwal na nakumpleto ang pangunahing pagbakuna na may ibang awtorisado o naaprubahang bakuna sa COVID-19. Mangyaring suriin sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan tungkol sa pagiging karapat-dapat para sa at oras ng dosis ng booster.

ANO ANG MGA PELIGRO NG JANSSEN COVID-19 VACCINE?

Ang mga epekto na naiulat sa Janssen COVID-19 Vaccine ay kinabibilangan ng:

• Mga reaksyon sa lugar ng pag-iniksyon: sakit, pamumula ng balat, at pamamaga.

• Pangkalahatang mga epekto: sakit ng ulo, sobrang pagod, pananakit ng kalamnan, pagduwal, lagnat.

• Pamamaga ng mga lymph node.

• pamumuo ng dugo.

• Hindi karaniwang pakiramdam sa balat (tulad ng pangingilig o isang gumagapang na pakiramdam) (paresthesia), nabawasan ang pakiramdam o pagkasensitibo, lalo na sa balat (hypoesthesia).

• Patuloy na pag-ring sa tainga (ingay sa tainga).

• Pagtatae, pagsusuka.

Malubhang Mga Reaksyon sa Allergic

Mayroong isang malayong pagkakataon na ang Bakuna sa Janssen COVID-19 ay maaaring maging sanhi ng isang malubhang reaksiyong alerdyi. Ang isang matinding reaksyon ng alerdyi ay karaniwang magaganap sa loob ng ilang minuto hanggang isang oras pagkatapos makakuha ng dosis ng Janssen COVID-19 Vaccine. Para sa kadahilanang ito, maaaring hilingin sa iyo ng iyong tagapagbigay ng pagbabakuna na manatili sa lugar kung saan mo natanggap ang iyong bakuna para sa pagsubaybay pagkatapos ng pagbabakuna. Ang mga palatandaan ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi ay maaaring kasama:

• Hirap sa paghinga

• Pamamaga ng iyong mukha at lalamunan

• Isang mabilis na tibok ng puso

• Isang masamang pantal sa buong katawan mo

• pagkahilo at kahinaan

Mga Clot ng Dugo na may Mababang Mga Antas ng Platelet

Ang mga pamumuo ng dugo na kinasasangkutan ng mga daluyan ng dugo sa utak, baga, tiyan, at mga binti kasama ang mababang antas ng mga platelet (mga selula ng dugo na tumutulong sa iyong katawan na itigil ang pagdurugo), ay nangyari sa ilang mga tao na nakatanggap ng Bakuna sa Janssen COVID-19. Sa mga taong bumuo ng mga clots ng dugo na ito at mababang antas ng mga platelet, ang mga sintomas ay nagsimula ng humigit-kumulang isa hanggang dalawang linggo pagkatapos ng pagbabakuna. Ang pag-uulat ng mga clots ng dugo na ito at mababang antas ng mga platelet ay naging pinakamataas sa mga babaeng edad 18 hanggang 49 taon. Ang pagkakataong mangyari ito ay malayo. Dapat kang humingi ng medikal na atensiyon kaagad kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas pagkatapos matanggap ang Bakunang Janssen COVID-19:

• igsi ng paghinga,

• Sakit sa dibdib,

• pamamaga ng binti,

• Patuloy na sakit ng tiyan,

• Matindi o paulit-ulit na sakit ng ulo o malabo ang paningin,

• Madaling pasa o maliliit na mga spot ng dugo sa ilalim ng balat na lampas sa lugar ng iniksyon.

Maaaring hindi ito ang lahat ng mga posibleng epekto ng Janssen COVID-19 Vaccine. Malubha at hindi inaasahang mga epekto ay maaaring mangyari. Ang Janssen COVID-19 Vaccine ay pinag-aaralan pa rin sa mga klinikal na pagsubok.

Guillain Barre syndrome

Ang Guillain Barré syndrome (isang neurological disorder kung saan pinapinsala ng immune system ng katawan ang mga nerve cells, na sanhi ng panghihina ng kalamnan at kung minsan ay napaparalisa) ay naganap sa ilang mga tao na nakatanggap ng Janssen COVID-19 Vaccine. Sa karamihan ng mga taong ito, nagsimula ang mga sintomas sa loob ng 42 araw pagkatapos matanggap ang Bakuna sa Janssen COVID-19. Napakaliit ng pagkakataong mangyari ito. Dapat kang humingi ng medikal na atensiyon kaagad kung nagkakaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas pagkatapos matanggap ang Bakunang Janssen COVID-19:

• Kahinaan o pangingilig na mga sensasyon, lalo na sa mga binti o braso, lumalala iyon at kumakalat sa iba pang mga bahagi ng katawan.

• Hirap sa paglalakad.

• Pinagkakahirapan sa mga galaw sa mukha, kasama na ang pagsasalita, pagnguya, o paglunok.

• Dobleng paningin o kawalan ng kakayahang ilipat ang mga mata.

• Pinagkakahirapan sa kontrol sa pantog o pag-andar ng bituka.

ANO ANG DAPAT KO Gawin TUNGKOL SA MGA EPEKTO SA panig?

Kung nakakaranas ka ng isang matinding reaksiyong alerdyi, tawagan ang 9-1-1, o pumunta sa pinakamalapit na ospital.

Tawagan ang tagabigay ng bakuna o iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung mayroon kang anumang mga epekto na nakakaabala sa iyo o hindi nawala.

Iulat ang mga epekto sa bakuna sa FDA / CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Ang numero ng walang bayad na VAERS ay 1-800-822-7967 o mag-ulat online sa vaers.hhs.gov. Mangyaring isama ang "Janssen COVID-19 Vaccine EUA" sa unang linya ng kahon # 18 ng form ng ulat. Bilang karagdagan, maaari kang mag-ulat ng mga epekto sa Janssen Biotech Inc. sa 1-800-565-4008.

MAAARING MAKATANGGAP KO ANG JANSSEN COVID-19 VACCINE SA PAREHONG PANAHON KUNG SA IBANG VACCINES?

Ang data ay hindi pa naisumite sa FDA sa pangangasiwa ng Bakuna sa Janssen COVID-19 kasabay ng iba pang mga bakuna. Kung isinasaalang-alang mo ang pagtanggap ng Bakuna sa Janssen COVID-19 kasama ng iba pang mga bakuna, talakayin ang iyong mga pagpipilian sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan.

I-print Friendly, PDF at Email

Tungkol sa Author

editor

Pinuno ng editor si Linda Hohnholz.

Mag-iwan ng komento